صفحه نخست          عربی           انگليسی            سوئدی

 

471. پرسش: يک پروفسور می گويد: بدن انسان از اتم تشکيل شده است. پس از مرگ متلاشی شده اتمهای آن از جمله وارد بدن گياهان می شوند. انسانها از گياهان می خورند و همينطور حيوانات از گياهان می خورند و انسانها از گوشت آنها. و به اين ترتيب اتمها پيوسته در گردش بوده وارد بدن انسانهای زيادی می شوند. بنابر اين آفرينش دوباره انسان در روز قيامت محال می شود!

پاسخ: بدن موجودات زنده اتمهای ويژه خود ندارد بلکه می آيند و ميروند. با نفس کشيدن، خوردن و نوشيدن، بدن اتمهای جديد گرفته اتمهای کهنه تر را رها می کند. و ما نيز همديگر را طبق اتمها و سلولها نمی شناسيم بلکه همديگر را از روی شکل و شمايل و صدا می شناسيم. پدر پنجاه ساله ما از نظر اتمها همان پدر بيست سال پيش ما نيست ولی باز هم او همان پدر ماست و او خود نيز همان آدم بيست سال پيش می شناسد. برای رفتن اتم بدن اين شخص به بدن آن شخص نيز نياز نيست که انسان بميرد، بلکه در زمان حيات وی نيز اين اتفاق می تواند بيفتد. مثلا هنگام دادن خون يا عضو بدن به کسی يا نفس کشيدن از تنفس ديگران. ولی هويت هر کسی برای خود و برای ديگران همچنان بقوت خود باقی است. به اين ترتيب کسی اتمهای ويژه خود را ندارد و برای آفرينش مجدد نيز اين نياز وجود ندارد. همچنانکه اگر يک دانه را در اينجا يا در آنجا بکاريم در هر حال رشد می کند در حاليکه اتمها يکی نيستند. و قرآن می گويد آفرينش مجدد انسان مانند رشد مجدد گياهان است.

10 آذر 1397     01/12/2018

           قـبـلـی        بـعـدی

 

 
 

مقدمه

 هستی

ستارگان

منظومه شمسی

ماه و خورشيد

زمين

جو

کوهها

درياها

شب و روز
ابر و باران و تگرگ
درختان و ميوه ها

باد

جنين

بدن انسان

حيوانات حشرات پرندگان

اقوام

متفرقه

پيشبينی های قرآن

حيات

قيامت

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951

 
 
قـرآن
مـثـالـهـای قـرآن
حديث
انبياء
آيات خداوند
پوشاک و پوشش
واژه های کـلـیـدی قـرآن
حَرَج
در رابطه با سايت