جـو

کنونی  ـــ طبقات جو ـــ ارتباط ميان جو و زمين

و در زمين از بالای آن (از سطح آن) کوهها قرار داد، و درون آن را شايان نمود، و منابع و ثروتهای آن را در چهار روز (دوره) تعيين نمود. چيزيکه برای همه نيازمندان به آن بطور مساوی می رسد ـــ سپس به جو پرداخت که در آن زمان دود بود. به آن و به زمين گفت: خواسته يا ناخواسته با هم همکاری دوجانبه کنيد. گفتند: ما خواست ترا پيروی می کنيم. به اين ترتيب آنها را در دو روز (يا دو دوره) هفت جو نمود و به هر يک کار خاص آنرا وحی نمود. فصلت:10 ــ 12     آن خدائيکه هفت طبقه (هفت لايه) جو روی همديگر را آفريد.

ǎ ی: "ی (ی ) ی ی ی ". در معنی دوم خود از جمله به: سقف ی ی. و در آيات به معنی جو بکار گرفته شده است. ޻: ی ی .

(واژه یوم در آیه احتمالاً به معنی زمان و دوره و مرحله بکار گرفته شده است. و اگر به معنی روز بکار گرفته شده باشد، در آن صورت معادل 1000 سال خواهد بود. این موضوع در آیه 47 سوره حج آمده است).

نکات آيات:

1 ی ( ) Ԙ ی . 2 ( ) ی خود را دارد. 3ـــ جو و زمين با هم همکاری دوجانبه می کنند. (در رابطه با مطالب ديگر آيه در بخشهای مربوط بخود آنها صحبت شده).

1ـــ جو در آغاز خود دودی بوده و در دو روز (يا دو مرحله) به شکل کنونی خود درآمده است:

روز اول يا مرحله اول جو:

ی ی . ی ی . . ی ی .

روز دوم (يا مرحله دوم) جو:

در جای آن دودها و گـازهـای کـيـهـانی مرحله اول، يک جو دومی درست شد که از خود زمين می آمد، (چنانکه آيه مطرح می کند که زمين و جو قرار شده بوده که با هم همکاری کنند). در مرحله دوم جو فعاليتهای آتـشـفـشـانی شـديـد رخ می دهد و زمين اندازه های زيادی از گازها از جـمـلـه: نيتروژن، امونياک، دی اکسيد کربن را بيرون می ريزد. وقـتی دمای حرارت کاهش پيدا می کند بخار آب متراکم می شود، ابر درست می کند و باران می بارد و درياچه و دريای اوليه ايجاد می شود. در عمق بيش از 10 متری آن آبها (يعنی پائـيـنترين عمق برای نفوذ اشعه خطرناک مـاوراء بنـفـش) گياهان نخستين می رويند. گـياهان در عمل فـتـوسـنـتـز اکـسيژن به هـوا پس می دهـنـد. در جو مولکولهای اکسيژن (O2) بوسيله اشعه فـوق بـنـفـش تجزيه شده و به اتمهای ساده تبديل شده (O) و برخی از اين اتمها با مـولکولهای اکسـيژن ترکيب می شوند و ازون (O3) را تشکـيـل می دهند. و به اين ترتيب جـو شکل می گيرد.

 

2 ( ) ی خود را دارد:

ی ǐ ǐ ی . ی . ی . ی ی :

1) ( ی ی ): . ѡ ϡ ϡ ޡ ݡ .

2) : ی ی ϐѐǡ Ԙی ی ϡ ی ی ی ǁ .

3) : . ی ی ϐ ی ǘ ی .

4) : ی ی ؘǘ ی ǘ ی . ǐ ѐ ی ǘ ی ی .

5) : ی ژ ی ی ی ی . ǘ ی ی ی .

6) : ی ( XUV EUV ی ) ی . ی ( ی ی ).

7) ǘ:  ی ی ј ی ی ی . ی ی .  ی ی .

 

3ـــ جو و زمين با هم همکاری دوجانبه می کنند:

ǐ ی ǘ ی آب باران حل می کند و اکسیژن ضعيف درست می کـند. وقتی باران می بارد و رودخانه راه می اندازد، اکسيژنِ کوههای زمين را تحليل می برد. و دی اکسيد کربن در آب به بی کربنات تبديل می شود کـه دسـت آخر به دريا برده می شود.

ـــ دامها گاز متان توليد می کنند و به جو می دهند. شاليزارها نيز گاز متان به جو پس می دهند.

دشت نواحی قطبی دی اکسيد کربن (co2) از جو می گيرد و متان و دی اکسيد کربن (co2)  را به آن پس می دهد.

ــــ در نورِ روز درختان دی اکسيد کربن (co2) ی ǘ و به جو پس می دهند. و در شب گياهان اکسيژن مصرف می کنند و دی اکـسـيد کربن (co2) پس می دهـنـد. هـمـيـنـطـور وقـتی گـياهان بخشی از خود را می ميرانند دی اکسيد کربن(co2) استفاده می کنند که اين دی اکسيد کربن وقـتی گياهان می پوسند از آنـهـا آزاد می شود

 

ــــ از جمله حيوانات و انسانها از جو اکسيژن می گيرند و دی اکسيد کربن (co2) به آن پس می دهـند.

ی زيادی  دی اکسيد کربن (co2)  را از جو می مکند و بخار آب و بخشی از آن دی اکسيد کربن را در نواحی استوائی به جو پس می دهند.

ی () ی ϡ ی ی ѻ.

( ی ی ی ǎ . ی .   ی: ی   ی: ی ی ی: ).

16 ی : (ی ) ی ی ѡ ی ی :

یϡ ǘ .  ی ʡ ی . ی .

ی ǘ ی ی ی ϡ ی ی ی ی ʡ ی .   ی ی ی .

سـقـف بـودن جـو

 

و جو را سقـفی حـفـظ کننده قـرار داديم!

نکته آيـه: جو مانند سقف حفظ کننده درست شده:

ــ هميشه از طرف فضا سنگهای آسمانی بطرف زمين می آيـد، جو آنها را می سوزاند، و آنها ضمن چند ثانيه درخشيدن به پودر تبديل می شوند و کم کم بدون اينکه ديده شوند به زمين می ريزند.

ــ جو امواج راديوئی را بطرف زمين برمی گرداند.

ـــ خورشيد انواع واقسام امواج و انرژی از خود ساطع می کـند. قـشر گاز اُزون جو که در ارتفاع ميان 30000 تا 40000 متر قـرار دارد، از به زمين رسيدن اشعه ماوراء بـنـفـش کـه می تواند خيلی از Ș ی ی .

ـــ ی .

ـــ قـشـر دی اکسيد جو گرمای زمين را در جو زمين نگه می دارد و فـقـط قسمت ناچيزی از گرما از آن به خارج از جو نفوذ می کند. در صورت نبود ايـن قـشر گرما از محدوده زمين خارج می شود و جو زمين 50 درجه سردتر از آنچه هـست می شود. به اين ترتيب جو مانند يک سقـف ما را حفـظ می کند.

ύ ی

ی ی ی ی ی ϡ ی ی ϡ ی . ی ی ی ی ϻ.

: ύ ܐی ی :

ی ی ی ی ύ ی ی .

3000 ǘ ی ی ی ی ϐی .  3000 ǘ ی ی . ϡ 4500 4800 ی ǘ ύ ی ی . ϡ 7500 ی ی ی . 15000 ی ی ǘ ǘ ی ی.  ی ی ی . ی ی ی ی ی: ی ی .

ی: زمـيـن           ی: کـوهـهـا

 

          ی

ѐ
ی

           

       

- - ʐѐ
-

               

  ϐ

            

  ی ی

           

 
 
 
 1  --- 100
 101 --- 200
  201 --- 300 
301  --- 400
401 --- 500
501 --- 600
601 --- 700
701 --- 800