ی           ی            ی

 

ǘ

ی ǎ ǘ ԡ ی . ϐی ی : ی ی ی ϡ Ԑ () ی . ( ).

ǘ

ǘی ϐی : - ی ی. (ǎ ی ی 6 ی سَـرابـيـل: جمع سِـرْبـال است بمعني: پوشاک کلفت که انسان را از گرما و سرما و ضربه حفظ می کند و بیشتر به پوشاک بالا تنه اطلاق می شود و شامل پوشاکهای زرهي نيز مي شود. ). ǘی :

Ȼ: ʡ ی ی ی ی ی ی ϡ ϡ ی ϡ ی ی ی ʡ ی ی ǡ ϡ ی ی ی ǘ ی ی ی ی . ی ی Ϙ ی ی Ϙ ).

 ی: ǘ ی ǡ ی ǡ ی ی ی است. مانند پوشاک عروس و داماد. (از ریش بمعنی "پر پرنده" آمده است). به پوششهای زینتی که روی اسب و شتر و غیره می اندازند نیز گفته .

ثیاب: پوشاک اصلی و رسمی است که انسان آنها را جلو دیگران می پوشد.

لباس: پوشاک زیر است. یعنی پوشاکی که و پوشاک دیگری نیست.

ѻ: ی ی . ی .

ǎ ی ی ʐی

ǎ ی ی ʐی ǘ : یɡ ɡ  ی .

زیـنـَة: ی ی ی: ی . یی ی یی ی یی و آنرا زیبا . ی ی ی یی یی ی ی . ی ی یی: یی ʐی.  : یԡ ی ǘ ی ی ϡ ی ی ی ǘ یی یی را زیبا می کند. ( ǐ یی یی "" ی ).

 ی ʐی ی ǘ ی . (ی  یی ǘ ԡ ی ی ی می شود).

رئی: ی: ʐی یی ѐ Ԙ . : ʐی ی ǘ سران ارتش . ی ʐی ی ѐ ی . ʐی ѐ ی ی .

حِلیَة: ی: ی زیور آلات .

: ی: ϐی ϐی ی ی .

ǘ Ԑ

ی ! Ԑی یی . ی ی ی ی ی ی. ی ی ϐ ϻ.

ϻ ی "ی ". ݘی . ی ݘی . ݻ: ی ی ی ی . ǘ ی . ی . ( ی ی . ی ی).

ی ی ϡ ѐ ݡ ی . ی ǘی ی ȁϡ ی ϡ ϡ ی ی .

پوشش زنان سالمند ی

ی ϡ ǘ ی ی ϐی ی ی Ȑϡ ی ʡ ȁ (ی ϐی ) ی ی ʡ ی ʻ.

ϻ: ʡ ی: ی . ݻ ی: ی ی .

ی ی ی ϡ ( ی ی ǘ ی ی ). ی ی ی ǘ ی ی ϡ ی ی ϐی ی ی . ی ی ϐ ی ی ϡ ی .

 

 

 

 

 ی

ѐ

ی

- - ʐѐ
-

ϐ

ی ی

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951

 
 
مـثـالـهـای قـرآن
ǘ
ǎ ی یی