ی           ی            ی

 

سـتـارگـان

فـاصـلـه سـتـارگان

به ی ستارگان سوگند ياد می کنم ǐ سوگندی ѐ که اين قرآن قرآنی پربار است.

نکات آيات: 1ـ فواصل ميان ستارگان سرسام آور است. 2ـ روزی انسان فواصل ستارگان را اندازه خواهد گرفت و آنها را  خواهد دانست. 3ـ قرآن کتاب پرباری است.

1ـ فواصل ميان ستارگان سرسام آور است:

انسان می دانسته که ستارگان خيلی از ما دور هستند. ولی اينکه فـاصله آنها سرسام آور است طبعاً کسی چيزی نمی دانسته است. (بسيار بزرگ بودن سوگند در آيه، بمعنی: بسيار دور بودن ستاره ها است).

فاصله خورشـيد تا نزديکترين تقـريباً 4 سال و 4 ماه نوری است. يعنی نور که 300000 کيلو متر در ثانيه ، 4 سال و4 ماه طول تا به آن ستاره برسد.

سيروس کـه يکـی از نزديکترين ستاره ها به خورشيد است 8،7 سال نوری دور است. نوری که ما از آن می بينيم تقريباً 9 سال پيش آن ј .

" " ی "ی ѐ" ی . ی ی . ی .

2ـ روزی انسان فواصل ستارگان را اندازه خواهد گرفت و آنها را  خواهد دانست: فعلاً ی .

3ـ قرآن کتاب پرباری است: ی . ی .

شليک شدن يا شليک کردن ستاره

 

وآسمان نزديک (نزديکترين آسمان) را با ستارگان آراسته نموديم و همينطور آنها را شليکی به شيطانها قرار داديم.

نکات آيه:

1 آسمانی که می بينيم آسمان نزديک به ما است:

در عـلـم نـجـوم زمان محمد سـتـارگـانی کـه بـا چـشـم ديـده می شدند نهايت مرز هستی بودند. در حاليکه قرآن ستارگانی که می بينيم را در آسمان نزديک به ما قرار می دهد. و اين به معنی است که هـسـتی خـيلی فـراتـر از آنچه کـه ما آنـرا با چشم می بينيم هست. و اين نيز چيزی است که امروزه در عصر تـلـسکـوپ درستی آن به اثبات رسيده است.

2 ستارگان به شيطانها شليک می شوند:

در رابـطـه با شيطانهای مورد نظر آيه ما فعلاً چيزی نمی دانيم ولی در رابطه با اينکه آيـه می گويد: ستارگان  شليک می شوند" درست است. انسان فعلاً با تلسکوپ عکسهائی از ستارگان گرفـته که: منفجر و شليک می شوند، يا در بخشی از آنها انفجاری رخ می دهد و توده های گاز و مواد مذاب ديگر از آنها شليک می شوند.

سال 1987 ستاره شناسان انفجار يک ستاره در يکی از کهکشانها را مشاهده کردند (تصوير). اين ستاره  170000سال پيش منفجر شده. تصويری که می بينيم نيز مربوط به وضعيت آن در چند سال پس از انفجار آن است.

سقوط ستاره در چاله

 

به ستاره ی ( ی ). 

ی ی . ی: ی: ی ی . ی . (ѻ ی: ی ی: ( ǁ ) ػ ی: ύ Ԙ . ی ǎ ی ǁ ی . ی ǁ ǎ ) ػ ی:  ی . : ю ی: ی: ی ی ).

" " :

وقـتی ستاره ای خيلی بزرگ باشد، (بيش از 100000 برابر زمين باشد) نيروی جاذبه و فـشار در ستاره نوترونی آنقـدر زياد می شود که نـوترونها تحت فـشـار خرد می شوند و ماده در هم می شود و به چاله تبديل می شوند. (نوترون ذره بدون بار الکتريکی است که جرم آن تقريباً مساوی پروتون است و در کليه هـسته های اتمی بجز هسته هيدروژن وجود دارد).

چاله ها چنان نيروی جاذبه قـوی دارند که ی ی ترک کند. به اين خاطر ديده نمی شوند و چاله سـياه ناميده شده اند ( ی ی с ( Ԙ ) ی . ی ی ی ی ). اين چاله ها ستارگان اطراف را به طرف خود ی ی و در خود فـرو می برند. و به اين شکل به تعبير قـرآن ستاره در چاله سقوط می کند.

(علت اينکه قرآن مکيده شدن ستاره توسـط چاله سـياه را (يعنی سمت پائين) سمت کشش نيروی جاذبه است، و سمتی که ستاره توسط نيرویِ جاذبه چاله سياه کشيده می شود نيز همان سمت پائين می شود. ستاره  در چاله ناميده است).

مخفی های پاک کننده فضا

ی ی Ԙ ی آنکه ǘ یϻ.

ӻ ی: (ǁ ) ی ی Ԙ Ԙ 捘ی ی . ( ی: ی ی ی Ȼ ی: Ȼ ی: ی () ی: ی ی: ).

ӻ: ی ʡ ی ی ی ی .

ӻ ی Ԙ . Ԙ ی ی (ی ) ی Ԙ ی . این چاله ها با بلعیدن یا مکیدن هر ییی ( ) ǡ ǘ ی .

(در زبان علمی هم پاک کننده نامیده میشوند.  Super giant vacuum cleanes )

ستارگان نیز تابع قانون هستند

همینطور ستارگان نیز تابع قوانین هستند.

کسی نمی دانست که ستارگان نیز تابع قوانین طبیعت هستند. ستارگان نیز مدار دارند، نیروی جاذبه دارند، متولد می شوند و می میرند. و این از علوم عصر ما است.

صدای تک تک ستاره

سوگند به فضا و به آنچه تک تک می کند ـ چه می دانی آنچه تک ʘ ی یʿ آن ستاره پر درخشش است.

انسان به کمک رادیو تلسکوپ می تواند صدای منقطع: بیب.. بیب.. و تک.. تک.. بشوند که صدای امواج آمده از ستارگان هستند. صدای تک.. تک.. مربوط به ستاره های پر درخشش یا در مرحله پر درخشش است یعنی همان چیزی که قرآن گفته است.

ی:  ی         ی: ی

 

 ی

ѐ

ی

- - ʐѐ
-

ϐ

ی ی

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951

 
 
مـثـالـهـای قـرآن
ǘ
ǎ ی یی