عربی           انگليسی            سوئدی

 

455. پرسش: کسانی می گويند که گردبادهائی که در برخی از کشورها می آيند مجازاتی از طرف خدا است وکسانی می گويند که اينطور نيست. کدام درست است؟

پاسخ: انسان می تواند شکل گرفتن گردباد را ببيند، مسير آنرا دنبال کند و به مردم خبر بدهد. مردم نيز از مسير آن کنار می روند. در حاليکه انسان نمی تواند از مجازات خدا فرار کند. بنابراين گردبادها مجازاتی از طرف خدا نيستند.

گردبادها خانه های سست را ويران و خانه های قوی را رها می کنند. در حاليکه مجازات خدا اين کار نمی کند. بنابر اين گردبادها مجازاتی از طرف خدا نيستند.

   30 شهريور 1396

           قـبـلـی        بـعـدی

 

 

 

 

 

مقدمه

 هستی

ستارگان

منظومه شمسی

ماه و خورشيد

زمين

جو

کوهها

درياها

شب و روز
ابر و باران و تگرگ
درختان و ميوه ها

باد

جنين

بدن انسان

حيوانات حشرات پرندگان

اقوام

متفرقه

پيشبينی های قرآن

حيات

قيامت

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951

 
 
قـرآن
مـثـالـهـای قـرآن
حديث
انبياء
آيات خداوند
پوشاک و پوشش
واژه های کـلـیـدی قـرآن
حَرَج
در رابطه با سايت