عربی           انگليسی            سوئدی

 

463. پرسش: صوفيان چگونه به مرحله کرامات می رسند و کارهای خارق العاده می کنند؟ مثلا سيخی را در بدن خود فرو برده بيرون می آورند بدون اينکه اثری از آن باقی بماند؟

پاسخ: وقتی ما با آنچه در اسلام آمده مانند: نماز، روزه، زکات، قرآن خواندن، جهاد، صداقت و غيره نمی توانيم صاحب کرامات بشويم محال است کسی بتواند با چيزهائی که در اسلام نيامده مانند رقص و طبل صاحب کرامات بشود. بنابر اين صوفی صاحب کرامات وجود ندارد.

از طرفی ديگر اگر کسی صاحب کرامات است و زخم را شفاء می دهد چرا به بيمارستان نمی رود و مجروحين را شفاء بدهد. آيا معالجه مجروحين نسب به نمايش کرامات خود در اولويت نيست؟ و از طرف ديگر آيا خداوند به کسی کرامات می دهد که آنرا نمايش بدهد؟ 

10 مرداد 1397    01/08/2018

           قـبـلـی        بـعـدی

 

 

مقدمه

 هستی

ستارگان

منظومه شمسی

ماه و خورشيد

زمين

جو

کوهها

درياها

شب و روز
ابر و باران و تگرگ
درختان و ميوه ها

باد

جنين

بدن انسان

حيوانات حشرات پرندگان

اقوام

متفرقه

پيشبينی های قرآن

حيات

قيامت

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951

 
 
قـرآن
مـثـالـهـای قـرآن
حديث
انبياء
آيات خداوند
پوشاک و پوشش
واژه های کـلـیـدی قـرآن
حَرَج
در رابطه با سايت