پرسش 140: نظر قرآن در مورد تقدیر و سرنوشت چیست و سرنوشت انسان چگونه معین می شود آیا از پیش تعیین شده؟

پاسخ: در رابطه با تقدیر و مشیت و قضاء در پرسش شماره 9 صحبت شده است. تقدیر از نظر لغوی و در قرآن مربوط به پدیده های طبیعی است و به معنی قانونمند بودن است.

سرنوشت به معنی نحوه زندگی و اداره زندگی و خوب یا بد بودن زندگی و مواردی از این قبیل، از نظر قرآن بدست خود انسان است. نوع خاصی از زندگی پیشاپیش برای انسان تعیین نشده است. موضوعیت معاد و حسابرسی در روز رستاخیز نیز در این است که انسان آزاد و انتخابگر است و نوع زندگی و افکار و روابط خود و در مجموع سرنوشت خود را خود تعیین می کند. 

7   1382      29  2003

 پرسش قبلی      ی

 

          ی

ѐ
ی

           

       

- - ʐѐ
-

               

  ϐ

           

  ی ی

          

 
 
 
 1  --- 100
 101 --- 200
  201 --- 300 
301  --- 400
401 --- 500
501 --- 600
601 --- 700
701 --- 800