پرسش 112: آیا در رابطه با سقط جنین در قرآن آیه هست؟

: ی 228 ی ی : ...: 3 ی ی ѐ ϡ ǐ ی ی ی ی ی ȁϻ. ( ی: یی . ی ی "ی " یی "" ).

معنی آیه اینست که: ناخشنودی و ناخرسندی احتمالی زن از همسر خود بعد از جدائی و احتمال اینکه شاید من دوباره به همسرم برنگردم و با مرد دیگری ازدواج کنم، دلیل موجهی نمی شود به اینکه بخواهد جنین خود را عمداً بیندازد و یا امروزه به کمک پزشک این کار را بکند. ی ی ی Ԙ ϡ ی ی Ԙ ی .

16 خرداد 1382     6 2006

 پرسش قبلی     ی

 

          ی

ѐ
ی

           

       

- - ʐѐ
-

               

  ϐ

           

  ی ی

          

 
 
 
 1  --- 100
 101 --- 200
  201 --- 300 
301  --- 400
401 --- 500
501 --- 600
601 --- 700
701 --- 800