پرسش 11: واژه خلود در زبان عربی بمعنی جاودانه بودن است. چرا در قرآن واژه ابد به آن اضافه میشود و مثلاً در آیه 119 سوره مائده در رابطه با در بهشت بودن می گوید: ... خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ... = تا ابد در آن جاودانه خواهند بود.

پاسخ: خلود در زبان عربی معادل جاودانگی زمانی در زبان فارسی نیست. یعنی از نظر زمانی همیشه بودن را نمی رساند. بلکه بمعنی مدت دراز است. وقتی واژه ابد به آن اضافه می شود روی هم رفته معنی جاودانگی زمانی را میدهند.

وقتی قرآن میگوید: خَالِدِينَ فِيهَا = در آن جاودانه خواهند بود، به این معنی است که "در طول مدت درازی که قرار است در بهشت یا جهنم باشند"، از آن خارج نمی شوند.

و وقتی میگوید: خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا = در آن جاودانه خواهند بود، به این معنی است که زمانِِ در بهشت بودن یا جهنم بودن آنها همیشگی است و از آن بیرون نیز نخواهند رفت.

7 دی 1381      27 2002

پرسش قبلی     ی

1-100   101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800

 

 

 

          ی

ѐ
ی

           

       

- - ʐѐ
-

               

  ϐ

           

  ی ی