صفحه نخست

 

حديث

 

 

حديث: « لاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّی يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي البُنيَان»: رستاخيز بپا نميشود پيش از اينکه مردم در ارتفاع ساختمان با هم رقابت کنند. 

حديث: « وَإِذا تَطَاوَلَ رُعَاءُ البَهَائِمِ فِي البُنيَان، فَذَاکَ مِن أَشرَاطِهَا »: و هرگاه چرندگان دامها در ارتفاع ساختمان با هم رقابت کردند، آن از نشانهای نزديکی رستاخيز است. (منظور از "چرندگان دامها" کسانی است که در گذشته دام چران بوده اند و در آينده ( در عصر ما) در بلندتر ساختن ساختمان با هم رقابت خواهند کرد).

در اواسط قرن نوزدهم (1852 ميلادی)، پس از پيشرفت آسانسور و هنگامی که توانست چيزهای سنگين و افراد را بلند کند و بالا ببرد، مردم و دولتها آغاز کردند به رقابت کردن با هم در بلندتر و بلندتر ساختن ساختمان خود و فخر فروختن در ارتفاع و زرق و برق آن. و اين دو حديث آغاز به تحقق يافتن نمود. 

بلندترين ساختمان در جهان در حال حاضر برج خليفه در دبی است با ارتفاع 828 متر ( تصوير بالا). و در حال حاضر ساختمان بلندتر از آن با پنجاه طبقه بلندتر، با ارتفاع 1000 متر در شهر جده در عربستان در حال ساخت است. انتظار می رود ساخت آن سال 2018 ميلادی بپايان برسد ( تصوير پائين).

درد و درمان در پشه

« إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينتزعه فإن في إحدى جناحية داء وفي الأخرى شفاء: چنانچه پشه در نوشيدنی کسی از شما بيفتد (يا بنشيند)، آنرا در آن نوشيدنی فرو ببرد و کمی پس از آن آنرا در بياورد. در يکی از بالهای آن بيماری و در ديگری بهبودی نهفته است». ( و در حديث ديگری "افتادن پشه در غذا و ماليدن آن به غذا" نيز آمده است).

اين حديث می گويد که در يکی از بالهای پشه بيماری و در ديگری بهبودی نهفته است. و اين درست است. يکی از بالهای پشه باکتريها را به کنار خود می برد و هنگامی که پشه در آب يا غذا می افتد آن باکتری يا باکتريها در نوشيدنی يا خوردنی رها می شود. و در نزديکی بال ديگر آن ماده ضد آن باکتری دارد. با زدن آن پشه به درون نوشيدنی و يا ماليدن آن به محل افتادن آن در غذا، آن ماده ضد باکتری، باکتريها را می کشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مقدمه       هستی

ستارگان
منظومه شمسی
ماه و خورشيد

  زمين    جو     کوهها

  درياها      شب و روز

ابر - باران - تگرگ
درختان- ميوه ها

  باد              جنين

بدن انسان

 حيوانات حشرات پرندگان

  اقوام           متفرقه

  پيشبينی های قرآن

  حيات           قيامت

 
 
 
 1  --- 100
 101 --- 200
  201 --- 300 
301  --- 400
401 --- 500
501 --- 600
601 --- 700
701 --- 800